Praktische informatie

Alles over lid worden, uitlenen, tarieven, privacy en nog veel meer, vind je hier.

Dienstreglement

Artikel 1 : De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van De Pinte staat open voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collectie boeken, tijdschriften en andere materialen, haar dienstverlening  en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Artikel 2 : De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk op :

openingsuren

Artikel 3 : Het lidmaatschap is kosteloos en gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Voor jongeren beneden de 14 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist.

Artikel 4: Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een gratis lenerskaart. Bij verlies wordt een nieuwe kaart aangerekend. De elektronische identiteitskaart kan ook als lenerskaart gebruikt worden.

Aan personen zonder verblijfsvergunning zal bij de inschrijving een waarborgsom worden gevraagd. Deze wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

Artikel 5 : De persoonlijke gegevens die in de computer worden ingevoerd, zijn – conform de wetgeving ter zake – vertrouwelijk en worden enkel voor bibliotheekdoeleinden gebruikt. De privacyverklaring van het Bibliotheeksysteem wordt als aparte brochure meegegeven bij inschrijving en is steeds raadpleegbaar in de bibliotheek en op de website.

Artikel 6 : Het gebruik van de bibliotheek.

Wie kan wat lenen?

Het aantal werken (boeken, strips, tijdschriften, luistercd’s, dvd’s, daisyboeken, gezelschapsspelen…) dat tegelijkertijd op één lenerskaart kan worden uitgeleend is tot maximum tien beperkt, met volgende beperking per categorie en per leeftijd :

reglement

Bij het lenen van gezelschapsspelen worden de stukken nagekeken en geteld door de lener die de eventuele schade of het ontbreken van stukken aan het personeel meedeelt. Indien dit niet gebeurt, kan de lener bij het terugbrengen aansprakelijk worden gesteld. Vóór het terugbrengen wordt het speelgoed thuis nagekeken en eventueel schoongemaakt. Puzzels dienen gemaakt binnengebracht te worden.

Uitleentermijn

Alle materialen worden gratis ontleend gedurende 4 weken. Deze uitleentermijn kan eenmaal verlengd worden, indien de werken niet door andere leners zijn gereserveerd.

De verlenging kan zowel mondeling als telefonisch aangevraagd worden tijdens de openingsuren. Online verlenging is mogelijk via mijn.bibliotheek.be.

Gebruik zelfuitleenbalies.

Bij het gebruik van de zelfuitleenbalies gaat men steeds na of:

 • het juiste aantal te lenen of terug te brengen materialen geregistreerd is,
 • er nog materialen op de kaart staan om deze dan eventueel te verlengen.

Bij onduidelijkheden, vragen of foutmeldingen kan men steeds terecht bij de bibliotheekmedewerkers.

Het telaatgeld van materialen die bij het terugbrengen niet correct werden geregistreerd, wordt bij de eerste herinnering niet verschuldigd, vanaf de tweede herinnering valt dit ten laste van de lener.

Artikel 7 : Wie de geleende werken te laat of niet terugbrengt, betaalt telaatgeld per geleend werk en per week achterstand, gerekend per ingaande week. Na één week achterstand wordt een eerste herinnering verstuurd.

Twee weken later volgt een tweede herinneringsbrief.

Nog eens twee weken later wordt een aangetekende brief verstuurd, waarin de kostprijs van de bibliotheekwerken wordt aangerekend, te betalen binnen een termijn van 14 dagen. Indien de bibliotheekwerken terugbezorgd worden aan de bibliotheek binnen een termijn van 14 dagen vanaf het verzenden van dit aangetekend schrijven, wordt deze kostprijs in mindering gebracht.

De kosten voor deze briefwisseling vallen vanaf de tweede herinnering ten laste van de lener. De lener kan ervoor kiezen om de eerste herinnering via mail te ontvangen.

Artikel 8 : Werken die niet tot de collectie van de bibliotheek behoren, kunnen via interbibliothecair leenverkeer (IBL) worden aangevraagd. Werken die zijn uitgeleend, kunnen worden gereserveerd. De kosten voor de IBL en reservatie zijn in een afzonderlijk retributiereglement bepaald.

Artikel 9 : Veranderingen van adres en e-mailadres moeten onmiddellijk worden meegedeeld.

Artikel 10 : De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende werk mag dus niet verder worden uitgeleend.

Artikel 11 : De lener is verantwoordelijk voor de op zijn/haar naam uitgeleende werken. Bij het ontvangen van een zichtbaar beschadigd werk moet hij/zij het personeel verwittigen, zoniet kan hij/zij aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 12 : De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of beschadiging moet hij/zij de schade vergoeden. De bibliothecaris bepaalt het bedrag van de schadevergoeding op basis van de tarieven bepaald in het retributiereglement. Voor werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, zal de aanschaffingswaarde van het werk aan 200% aangerekend worden.

Indien het betaalde werk binnen het jaar wordt teruggevonden, wordt de berekende aanschaffingswaarde terugbetaald aan de lener.

Artikel 13 : De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van luistercd’s, cd-roms, dvd’s en/of fundels,…, of het overnemen van Internet-software. Indien afspeel- of computerapparatuur van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van luistercd’s, cd-roms, dvd’s of fundels…, is de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden tot het vergoeden van de eventuele schade van welke aard ook. Indien er door het installeren van een cd-rom of dvd of het gebruik van gekopieerde Internet-software een wijziging in bepaalde computerbestanden wordt aangebracht, kan de bibliotheek niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 14 : Boodschappentassen, boekentassen en dergelijke kunnen in de daarvoor bestemde kasten opgeborgen worden.

Artikel 15 : In de bibliotheek dient de rust gerespecteerd te worden. In de gehele bibliotheek geldt een volledig rookverbod. Eten en drinken worden enkel toegelaten op de daartoe voorziene plaatsen.

Artikel 16 : Huisdieren en hinderende voorwerpen (skeelers, skateboards, …) worden niet toegelaten in de bibliotheek.

Artikel 17 : De gebruiker kan voor informatie en hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Artikel 18 : Leeszaalwerken, kranten en het laatste nummer van tijdschriften worden niet uitgeleend.

Artikel 19 : Het gebruik van Internet.

Gebruikers van de bibliotheek ouder dan 12 jaar en in het bezit van een geldige lenerspas kunnen gebruik maken van Internet. Maximum 2 personen tegelijk kunnen de Internet-pc gebruiken.

Om redenen van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik van Internet beperkt tot het zoeken van informatie op het net. Downloaden op externe apparatuur wordt niet toegestaan.

De bibliotheek is niet aansprakelijk voor individuele inbreuken of misbruiken, voor het verlies van gegevens of voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de internettoegang in de bibliotheek.

Bij gebruik van Wifi verklaart de lener zich akkoord met de gebruikersvoorwaarden die te verkrijgen zijn aan de balie.

Artikel 20 : Nieuwe media kunnen enkel ter plaatse in de bibliotheek worden geraadpleegd.

Artikel 21: Het gebruik van de piano

Gebruikers van de bibliotheek in het bezit van een geldige lenerspas kunnen gratis gebruik maken van de piano tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Gebruik van de piano wordt geregistreerd via de lenerspas.

De piano dient gereserveerd te worden via het hiervoor voorziene reservatiesysteem. Op de piano kan er maximum een half uur gespeeld worden. Indien er zich geen volgende gebruikers hebben aangemeld, kan deze tijd telkens met een half uur verlengd worden via het reservatiesysteem.

De gebruiker vraagt aan de balie de hoofdtelefoon van de piano. Er kan enkel met het silent systeem gespeeld worden.

Bij het beschadigen van de piano wordt de schade, begroot door de firma van het onderhoudscontract, verhaald op de aansprakelijke.

Artikel 22: Elke bezoeker van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek verklaart zich akkoord met dit reglement en de privacyverklaring bibliotheeksysteem, waarvan hij/zij exemplaren ontvangt bij de inschrijving. Het dienstreglement en de privacyverklaring bibliotheeksysteem zijn in de bibliotheek duidelijk geafficheerd.

Artikel 23 : Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van inschrijving, van toegang en gebruik van de bibliotheek. Misbruiken van de computers zal leiden tot het vergoeden van de veroorzaakte schade. Het nemen van deze sancties berust bij het Beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris.

Artikel 24 : Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Artikel 25 : Voor alle toepasselijke tarieven wordt verwezen naar het retributiereglement van de Gemeenteraad van 26 augustus 2019 ‘Retributiereglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte’ en haar latere wijzigingen.

Het dienstreglement werd door de Gemeenteraad van De Pinte goedgekeurd op 29 augustus 2022, na advies van het beheersorgaan op 22 maart 2022.

Dit dienstreglement is van toepassing vanaf 1 oktober 2022 en vervangt alle voorgaande dienstreglementen.

Retributiereglement

Artikel 1 : Het lidmaatschap is kosteloos en gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Voor jongeren beneden de 14 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist.

Artikel 2 : Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een gratis lenerskaart. De elektronische identiteitskaart kan als lenerskaart gebruikt worden.

Bij verlies van de lenerskaart wordt een retributie aangerekend van 2,50 euro voor de aanmaak van een nieuwe lenerskaart. Voor personen zonder verblijfsvergunning zal bij de inschrijving een waarborgsom worden gevraagd van 25 EUR. Deze wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

Artikel 3 : Het uitlenen van alle werken is gratis.

Artikel 4 : De consultatie van internet is gratis.

Tevens kan gratis gebruik gemaakt worden van draadloos internet. Het paswoord kan gevraagd worden aan het personeel.

Artikel 5: Voor het laattijdig terugbrengen wordt een retributie aangerekend:

 • van 0,25 euro per geleend werk en per ingaande week achterstand met een maximum van 1,75 euro per werk;
 • voor het versturen van herinneringsbrieven tegen volgende tarieven:
  • 1ste herinnering (mail of brief): gratis
  • 2de herinnering (brief): 1,25 euro
  • 3de herinnering (aangetekende brief): 6,50 euro
   Bij het versturen van het aangetekend schrijven zal tevens de aanschaffingswaarde van de geleende werken aangerekend worden, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten. Indien deze terugbezorgd worden aan de bibliotheek binnen de 2 weken na het versturen van dit schrijven (datum poststempel) wordt deze gecrediteerd.

Artikel 6 : Bij verlies wordt een retributie aangerekend ten bedrage van:

 • de aanschaffingswaarde van het verloren boek of tijdschrift, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
 • de aanschaffingswaarde van de verloren audiovisuele materialen of gezelschapsspelen, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;

Artikel 7 : Bij beschadiging wordt een retributie aangerekend ten bedrage van:

 • 1,25 euro per beschadigde bladzijde van het beschadigd boek als herstelkost, met als maximum de aankoopprijs van het boek;
 • de aanschaffingswaarde van het beschadigde boek of tijdschrift bij volledige beschadiging, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
 • de aanschaffingswaarde van de beschadigde audiovisuele materialen of gezelschapsspelen, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
 • 2,50 euro voor een beschadigd of verwijderd boeklabel of RFID-tag;
 • 1,25 euro voor een beschadigd cd of dvd doosje.

Artikel 8 : Werken die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen 0,50 euro.

Artikel 9 : Voor fotokopieën en prints worden volgende bedragen aangerekend:

tarieven

Artikel 10: De tussenkomst in de onkosten voor een interbibliothecaire aanvraag (IBL) bedraagt 2,50 euro per aangevraagd bibliotheekwerk.

Artikel 11 :

Bij gebrek aan betaling worden bovenstaande retributies ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 'Retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen' en haar latere wijzigingen.

Enkel voor de retributies aangerekend in artikel 5 wordt bij gebrek aan betaling de retributie ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 'Retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen' en haar latere wijzigingen, vanaf de fase dwangbevel.

Het retributiereglement werd door de Gemeenteraad van De Pinte goedgekeurd op 26 augustus 2019, na advies van het beheersorgaan op 19 juni 2019.

Dit retributiereglement is van toepassing vanaf 5 oktober 2019 en vervangt alle voorgaande retributietreglementen.

Privacyovereenkomst: klik hier